Jan Weger Biom.cz
Topoly a vrby se ve světě pěstují již na více než osmi milionech hektarů, převážně zemědělské půdy, v tradičních vysokokmenných lignikulturách určených pro produkci dřevní suroviny. Jsou označované také jako rychle rostoucí dřeviny (...
Ivo Celjak BIOM
V současné době se na celém světě zvyšuje zájem o využití rostlinné biomasy (RB) jako perspektivního, standardního a hlavně obnovitelného zdroje energie. Má význam především z důvodu snižování produkce sklen...
Zdeněk Lyčka Biom.cz
Dřevní hmota je jako palivo obecně velice složitě definovatelné. Má různou formu, vlhkost, výhřevnost, popelnatost a s tím jsou spojeny i různé nároky na distribuci, skladování a konstrukci samotného spalovacího zdroje. To platí především pro dřevní odpad ve formě pilin a štěpky, které jsou svým charakterem absolutně...
Ivo Celjak Biom.cz
Topol patří mezi perspektivní dřeviny pro energetické účely. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V prvních dvou pokračováních článku se autor zabýval založení plantáže a výsadbou topolů a popsal ochranu a ošetřování porostu. V poslední části popisuje sklizeň a...
Ivo Celjak Biom.cz
Mezi perspektivní rychle rostoucí dřeviny, cíleně pěstované pro energetické účely, patří zejména topoly. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V první části článku se autor zabýval popisem technologií při zakládání plantáže a výsadbě topolů. V druhé části...
Jan Weger Biom.cz
Výmladkové plantáže jsou relativně novou formou pěstování topolů a vrb na zemědělské půdě. Používanými agrotechnickými postupy a mechanizací jsou ve srovnání s tradičním topolovým lignikulturami mnohem bližší konvenčnímu zemědělskému hospodaření. V západoevropských zemědělských oblastech jsou považovány za jednu z...
Zdeněk Lyčka Biom.cz
Úvod Pelety z dřevní i rostlinné biomasy mají mnoho příznivců, ale i zarytých odpůrců. Nejčastějším argumentem odpůrců je zcela mylné tvrzení, že výroba a distribuce pelet je energeticky příliš náročná, což degraduje ekonomiku i ekologičnost používání tohoto moderního pevného biopaliva. Realita je však jiná. Dřevní...
Ludvík Huleš www.biom.cz
V poslední době stoupá poptávka po biopalivech, především po dřevní štěpce. Zatím nejvíce se na trhu uplatňuje štěpka z těžby lesních porostů a po kalamitách. Avšak již v nynější době přes mnohé odhady zásob dřevní hmoty v lesích se v důsledku vzrůstající spotřeby především velkoodběrateli - elektrárenskými a...
Ivo Celjak www.biom.cz
  Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v našich podmínkách je cíleně pěstovaná biomasa. V sortimentu energetických rostlin jsou i rychle rostoucí dřeviny, například topoly. Cílem pěstování na produkčních plantážích je efektivní produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. Výsadba je proto...
Tomáš Holý www.biom.cz
Paliva rostlinného původu (dřevo, byliny) sloužila lidstvu jako zdroj tepla tisíce let a jejich využívání bylo ve vyspělých zemích potlačováno až v posledních dvou stech letech palivy fosilními. Paliva vzniklá produkcí biomasy jsou čistým obnovitelným zdrojem energie, který nepřispívá produkcí emisí k problematice...